تریلر انیمیشن «باد وزیدن گرفته» ساخته ی میازاکی 4:20