خندوانه، 20 تیر 94، محمدرضا حیاتی و جناب خان 41:42