بال اوغلان اشرفوف - قیزیل گولیمین رنگی نیه سارالدی؟ 4:48