بازسازی لوگو توییتر در کورل دراو توسط شکفته احمدی 7:13