تیزر برگزاری کارگاه Lean Startup Machine در تورنتو کانادا 2:16