- همایون شجریان - صنما - با من صنما دل یکدله کن 3:15