مراسم ویژه شهادت امام رضا (ع) -آجتماع بزرگ آذری ها -حاج مهدی خادم آذریان 1:21