خندوانه، 12 شهریور 94، دعوت از کمدین های گروه سوم 9:50