همکاری ارسباران و جایکا برای آموزش جامعه محلی قشم 8:55