امیر جعفری و به آفرید غفاریان در پشت صحنه سوفی و دیوانه 0:48