صحبت های دکتر غلامپور در برنامه تلویزیونی در مورد بیماری های غدد 40:01