نوشتن برنامه پورت اسکنر با پایتون - سه | نابغه ها 32:02