دانگل EZCast PRO ، نحوه استفاده از 4تصویر همزمان 1:45