گلایه شهروندان سراوانی از عدم وجود سیستم سرمایشی در مراکز جامع سلامت

0:26