خندوانه، 12 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 9:28