شهرکهای شیعه نشینی که همچنان در محاصره ی تکفیری ها 3:16