خطر سقوط تاور کرین در محوطه چهار راه طالقانی کرج 0:26