مردم وقت آن رسیده با گریه و ضجه برای ظهور دعا کنیم

14:27