مجوزی برای ساخت برج توسط بنیاد مستضعفان صادرنشده است

1:25