حضور تیم پرواز در برنامه کارنامه۲۰ - ۹۴/10/03 40:00