178 - قصه گویی شاهنامه - بزرگ شدن سهراب در سمنگان 9:43