سپهر ماشین - دپازیتور شکلات و یخچال طبقاتی - شل مولدینگ 6:41