تستر سیم کشی ایروبید - خرید 09120146259 شادباف 3:57