در سال 98 رویکرد اصلی راه آهن توجه و تقویت همکاری با بخش خصوصی است 44:29