کارگاه آموزشی "نگرشی دیگر به آرمان شهر اسلامی" -1 1:17:49