بازدید وزیر راه و نماینده مرودشت از محور مرودشت-درودزن 1:47