داستان رستم و تهمینه شاهنامه فردوسی با اجرای گردآفرید 15:10