مه پاره از مستان - همای با رهبری شهرداد روحانی 4:14