آیا بیماری که ای سی ال پاره میکند بايد به صورت اورژانسی عمل شود ؟

0:37