پچ مانیتورینگ سیگنال قلبی ECG ، سطح اکسیژن خون و فعالیت بدنی 1:41