دوش می آمد و رخساره برافروخته بود - محمدرضا شجریان :: ساز و آواز شور 15:47