عصبانیت مجری رادیو از برندبازی عروس سفیر؛ برید بمیرید! 2:09