کتابی که به معضل کتاب‌نخوانی پرداخته است: حاشیه بر کتاب 2:28