شهید "حاج آقا بهاء" در نگاه مرحوم آیت الله زرندی 1:04