برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ نوزدهم مهرماه 20:00