خواستگاری مجید قیدی از پریسا براتچی | مسابقات تیر وکمان

1:32