سخنرانی جناب آقای دکتر خسرو باقری - کارگاه خلاقیت پویش 1:30:05