لحظه نجات کودک از زیر آوار که متاسفانه مادر فوت شده 1:32