نمونه تدریس رادیولوژی توسط دکتر میثم شفیعی مطهر متخصص رادیولوژی

4:46