دکلمه جدید و بسیار زیبای نوید زردی و ژیوار به نام په پوله سوتاوه کان 2:52