جراحی بینی استخوانی قوزدار، انحراف دار توسط دکتر امید ابراهیمی 0:47