معرفی رضا عباسی در کتاب If Picasso went to the sea 2:57