تلاوت زیبای استاد انور شحات از سوره مبارکه بروج وقصار السور 27:22