نشست دبیران احزاب یزد با موسوی نماینده یزد و اشکذر(قسمت هفتم )

5:07