تیزر موشن کمیک «آقا مهدی» (سردار شهید مهدی خوش سیرت) 0:56