مهدی قزلی از مجمع عمومی انجمن های ادبی ایران می گوید 4:07