تنها اتوماتیک دیجیتالی ایرانی قابل برنامه ریزی 5:40