بخشی از سخنان دکتر مهدی فهیمی در اولین کنگره بین المللی 1:21