۱/ از نمایش رباتی که به آن خندیدیم تنها ۱۱سال گذشته! 1:35