درباره اسکار آکنه - مصاحبه ویدئویی پوست نیوز با دکتر شفیعی 5:27